Werkdagen voor
21:00 besteld,
morgen bezorgd
Werkdagen voor 21:00 besteld, morgen bezorgd
4 Megastores
35 jaar kennis
+20.000 producten

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1            In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben de volgende betekenis:  

Vrijbuiter: Vrijbuiter Gouda BV gevestigd te Gouda.
Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Verhuurvoorwaarden: de onderstaande algemene verhuurvoorwaarden van Vrijbuiter.
Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van de verhuuropdracht door Vrijbuiter aan Huurder.
Overeenkomst: de tussen Vrijbuiter en Huurder aangegane huurovereenkomst waarop de Algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zijn.

1.2 De Huurder dient kennis te hebben genomen van de Verhuurvoorwaarden van Vrijbuiter en zonder voorbehoud hiermee te hebben geaccordeerd.
1.3 Deze Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst tussen Vrijbuiter en Huurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk door Vrijbuiter zijn bevestigd.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

2.1          Vrijbuiter Gouda BV
               Elburgplein 18
               2803 PX Gouda
               0182-716200
               Kvk: 58607900
               BTW nr: NL 8531.10.931.B.01
 

Artikel 3: De Overeenkomst
3.1          De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huuraanvraag door Vrijbuiter middels een Orderbevestiging door Vrijbuiter schriftelijk wordt verzonden aan de Huurder.

3.2          De Overeenkomst en levertermijn wordt pas bindend nadat Huurder zich heeft gelegitimeerd en verdere overige informatie is verstrekt die noodzakelijk is voor het beoordelen van de overeenkomst door Vrijbuiter.
3.3          Indien acceptatie van een bestelling om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal Vrijbuiter trachten om in overleg met de Huurder een vergelijkbaar artikel te leveren. Het is in dat geval gerechtigd aan de Huurder om het aangepaste aanbod te accepteren of de bestelling te annuleren. In het geval van annulering zal Vrijbuiter het eventueel vooruitbetaalde bedrag terugstorten.
 
Artikel 4: Kosten & betalingen
4.1          Alle door Vrijbuiter gecommuniceerde prijzen zijn in EURO (€) en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief meerwerk- en transportkosten, waarbij onder meerwerkkosten de kosten worden verstaan die voortkomen uit reparatie, schoonmaak en/of vervanging.
4.2          In geval van meerwerk, zal deze worden ingeschat en verricht door Vrijbuiter. Vrijbuiter behoudt zich het recht voor om de hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen op het desbetreffende factuurbedrag of in te houden op de betaalde borg.
4.3          Mocht de Huurder binnen 24 uur voor aanvang van de huurdatum, de ingangsdatum willen verplaatsen, dan is Vrijbuiter gerecht de oorspronkelijke huurkosten vanaf de ingangsdatum in rekening te brengen.
4.4          De huurtermijn vangt aan op het moment dat de huurartikelen worden overgedragen aan de Huurder.
4.5          Mocht de Huurder vertraagd, vergeten of verhinderd zijn de gehuurde artikelen op te komen halen, is de Huurder gerechtigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Vrijbuiter, de gemiste huuropbrengsten in rekening te brengen.
4.6          De huurtermijn kan alleen met schriftelijke bevestiging van Vrijbuiter worden verkort of verlengd. Wanneer huurartikelen later retour worden bezorgd dan de overeengekomen einddatum brengt Verhuurder het volledig dagtarief, zonder eventuele kortingen in rekening. In het geval dat de huurartikelen eerder worden geretourneerd dan op de Overeenkomst vermeld staat zal er geen restitutie worden betaald.
4.7          Betaling voor de gehuurde artikelen dient uiterlijk te worden voldaan op het moment van levering. Dit kan geschieden op de afhaallocatie per pin of contant.

4.8          Vrijbuiter kan een borgsom hanteren, de hoogte van de borgsom wordt bepaald door Vrijbuiter en is afhankelijk van de waarde van de gehuurde artikel(en). De borgsom zal vooraf, op de Orderbevestiging en/of de Overeenkomst worden gecommuniceerd.
4.9          De borgsom zal uiterlijk 14 dagen na het inleveren van de gehuurde artikelen worden terugbetaald. In deze periode heeft Vrijbuiter de gelegenheid het gehuurde te controleren op schades en de hoogte van het meerwerk van de schade op te maken. Vrijbuiter zal Huurder schriftelijk op de hoogte stellen van de hoogte van het meerwerk. (Zie artikel 7)
4.10       Huurartikelen dienen schoon en droog te worden ingeleverd. Voor artikelen die niet schoon en droog worden ingeleverd worden schoonmaakkosten van minimaal €30,- berekend.
 
Artikel 5: Aflevering & risico
5.1          De te verhuren artikelen worden zorgvuldig door Vrijbuiter gecontroleerd en getest. Eventuele lichte beschadigingen worden op het moment van aflevering gemeld aan de Huurder.
5.2          Huurder controleert de huurartikelen na ontvangst. Klachten met betrekking tot de huurartikelen dienen door de Huurder schriftelijk binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te worden gemaakt.
5.3          Indien Huurder niet binnen 24 uur de klacht kenbaar heeft gemaakt, kunnen Vrijbuiter geen toerekenbare tekortkomingen worden aangerekend.
5.4          In het geval de Huurder tijdig de klacht kenbaar heeft gemaakt en blijkt dat het verhuurde artikel inderdaad niet voldoet aan de Overeenkomst dan zal Vrijbuiter zijn uiterste best doen om het artikel te vervangen. Desgewenst kan Huurder de Overeenkomst annuleren en zal Vrijbuiter het huurbedrag en de borg terug betalen, met een maximale hoogte van het huurbedrag van desbetreffende Overeenkomst. Huurder heeft geen recht op compensatie voor gederfde winst van Huurder en/of claims van derden.
5.5          Gehuurde artikelen kunnen niet worden verzekerd via Vrijbuiter. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel verzekeren van de gehuurde artikelen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1          De gehuurde artikelen blijven ten alle tijde eigendom van Vrijbuiter, ongeacht de duur van de Overeenkomst.
6.2          Vrijbuiter is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich tot de netto factuurprijs van de Overeenkomst.
6.3          Vrijbuiter is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers verstrekte technische gegevens en informatie en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de gehuurde artikelen.
6.4          Vanaf het moment van het ter beschikking stellen van de gehuurde artikelen is de Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De Huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Vrijbuiter te vergoeden.
6.5          Huurder mag de gehuurde artikelen niet doorverhuren.
 
Artikel 7: Retourneren & schade
7.1          Na inlevering van gehuurde materialen worden deze op schade beoordeeld. Mocht er een voor Vrijbuiter onbekende schade zijn opgetreden dan zal Vrijbuiter tijdelijk de borgsom inhouden. Hierna heeft Vrijbuiter 14 dagen om de schade te bepalen en de Huurder hiervan op de hoogte te stellen via mail.
7.2          Huurder ontvangt een schaderapport met eventueel bijgevoegde foto’s. Kleine schades zullen worden verrekend met de borgsom door Verhuurder. Mocht de schade hoger uitvallen dan de betaalde borg dan wordt Huurder verzocht om dit restant over te maken.
 
Artikel 8: Annulering
8.1          De Huurder kan tot 3 dagen voor het ingaan van de bevestigde Overeenkomst kosteloos annuleren.
8.2          Annuleringen dienen per email te worden doorgegeven, dit om discussie over of en wanneer de annulering gedaan is te voorkomen.

Artikel 9: Geschillen
9.1          Op overeenkomsten tussen Vrijbuiter en de Huurder waarop deze Verhuurvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Versie 1.1

Vrijbuiter, Gouda, 06-04-2020

Einen Moment, wir aktualisieren Ihren Warenkorb!